Siedem nowych planów miejscowych dla Warszawy

Wesoła. Zbiornik wodny fot. UM

Radni Warszawy na sesji w czwartek 4 lipca uchwalili 7 nowych planów miejscowych. Pozwolą one lepiej chronić obszary zabytkowe, piękne krajobrazowo tereny na Skarpie Warszawskiej, lasy i inną zieleń. Zapewnią też planowany rozwój nowej zabudowy, dróg i ważnej infrastruktury technicznej.

Siedem nowych planów miejscowych dla Warszawy

Nowe plany objęły ważne tereny w 6 dzielnicach: w Śródmieściu, na Woli, Mokotowie, Bielanach, w Wesołej i na Pradze-Południe.

Dążymy do tego, aby Warszawa była miastem wygodnym do życia, zielonym, i jak najlepiej zagospodarowanym. Dlatego przywiązujemy tak wielką wagę do prac nad nowymi planami i konsultacji społecznych, które im towarzyszą. Dzięki szczegółowym regulacjom zapisanym w prawie miejscowym mieszkańcy zyskują pewność, które tereny zieleni są chronione, gdzie i co można zbudować – mówi Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.

Śródmieście. Plan rejonu Cypla Czerniakowskiego i Kanału Piaseczyńskiego – część II

Ten plan był objęty rozszerzonymi konsultacjami społecznymi. W jego granicach znajdują się cenne założenia urbanistyczne, parkowe, obiekty zabytkowe i sportowe, a także fragment ruchliwej arterii. Chodzi o duży obszar o powierzchni 42 ha między aleją Armii Ludowej i węzłem Trasy Łazienkowskiej, ulicami Czerniakowską, Szwoleżerów i Myśliwiecką. Tu rozciąga się Kanał Piaseczyński wytyczony na osi Zamku Ujazdowskiego na początku XVII w. pod Skarpą Warszawską i w stronę Wisły. Teraz to część założenia urbanistycznego Osi Stanisławowskiej z czasów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Na obszarze planu znajdują się: Torwar, stadion Legii, budynki ambasad i placówek dyplomatycznych m.in. Hiszpanii, Indii, Japonii, a także osiedle Szwoleżerów. Uchwalony plan pozwoli lepiej chronić zieleń, Kanał Piaseczyński, obiekty zabytkowe i podkreślić Oś Stanisławowską oraz ochronić układ urbanistyczny osiedla mieszkaniowego. Umożliwi również dalszy rozwój funkcji sportowych.

Śródmieście. Plan miejscowy w rejonie Parku Traugutta – część wschodnia

Plan zajmuje powierzchnię ok. 23 ha. Obejmuje część Parku Traugutta z Fortem Legionów oraz część Wisły z bulwarem. Celem sporządzenia planu jest ochrona cennych wartości historyczno-estetycznych tego obszaru, w tym zieleni miejskiej. Szczególnej ochrony krajobrazowej wymaga Skarpa Warszawska i historyczna sylweta miasta na Skarpie.

Wola. Plan miejscowy rejonu ulicy Twardej – część C

Teren objęty planem ma około 8,6 ha. Rozpościera się pomiędzy ulicami Miedzianą, Towarową i Pańską. Po sklepie Jupiter nie ma już śladu, ale są pozostałości po dawnych Zakładach Graficznych i stoi „Dom Słowa Polskiego”. W tym miejscu jest teraz planowana wielofunkcyjna inwestycja, m.in. z wysokimi budynkami. Większość gruntów należy do Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym spółek i grup przedsiębiorstw. Plan określa zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, środowiska i dziedzictwa kulturowego (dawny Plac Kazimierza Wielkiego, przebieg ulicy Wroniej, kompleks Domu Słowa Polskiego). Pozwoli na racjonalne uzupełnienia i zmiany struktury przestrzennej. Dzięki planowi zostanie wreszcie tchnięte życie w „Dom Słowa Polskiego”, który posiada nietuzinkową architekturę zasługującą na lepszą ekspozycję w krajobrazie miasta. Przybędzie nowy teren zieleni parkowej, w parterach nowej zabudowy pojawią się usługi. Ulica Towarowa będzie kształtowana jako reprezentacyjna wielkomiejska przestrzeń publiczna o charakterze ulicy handlowo-spacerowej. W przypadku braku planu mogło dojść do niekontrolowanego sposobu zagospodarowania terenów, co groziło chaosem przestrzennym.

Mokotów. Plan miejscowy Służew nad Dolinką cz. I

Większość terenu zajmuje duże osiedle mieszkaniowe z przełomu lat 70. i 80. XX w. Ma on wykształcony układ ulic, dróg osiedlowych i rozległe obszary zieleni osiedlowej, które pełnią funkcje parkowe i rekreacyjne. Plan je chroni. Nie brakuje też sklepów czy innych usług prywatnych oraz publicznych. Działa dobrze komunikacja publiczna, w tym szynowa (metro ze stacją Służew i tramwajem na ul. Puławskiej). Plan zachowuje istniejący sposób zagospodarowania i układ urbanistyczny cenionego osiedla mieszkaniowego Służew nad Dolinką wraz z usługami publicznymi, ma też na celu poprawienie standardu zamieszkania. Plan porządkuje też układ komunikacyjny na całym obszarze oraz daje możliwość na przebudowę istniejącego Centrum Handlowego Land.

Bielany. Plan Trasy mostowej Mostu Marii Skłodowskiej-Curie na odcinku od ulicy Marymonckiej do nurtu Wisły w rejonie ulicy Książąt Mazowieckich

Obszar objęty planem ma powierzchnię ok. 10 hektarów. W granicach planu znajdują się tereny leśne i pozostałości ogrodów działkowych. Są tu również odcinki urządzonych ulic: Marymonckiej i Książąt Mazowieckich oraz rezerwa terenu pod przedłużenie ulicy Nocznickiego w kierunku północno-wschodnim do ulicy Marymonckiej z uwzględnieniem przebiegu kolektora tranzytowo-retencyjnego „Lindego – BIS”. Zapewni to rozwój infrastruktury drogowej i technicznej ważnej w skali całego miasta.

Plan pozwoli skutecznie chronić tereny zieleni z lasem, zarazem dopuści inwestowanie na działkach miejskich, które będą się mogły rozwijać się harmonijnie z sąsiadującym osiedlem Wrzeciono. Nowa zabudowa stanowiąca punkt charakterystyczny będzie mogła powstać u zbiegu trasy mostowej i ul. Marymonckiej.

Wesoła. Plan rejonu ulic 1 Praskiego Pułku, Mazowieckiej i Traktu Brzeskiego

Nowy plan dla Wesołej obejmuje obszar 5,5 ha w rejonie skrzyżowania ulic 1 Praskiego Pułku, Mazowieckiej oraz Traktu Brzeskiego wraz z terenami przyległymi. Dominuje tu niska zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz usługi. Atutem jest zbiornik wodny w otoczeniu nieurządzonej zieleni z budynkiem zabytkowej karczmy z 1817 r. wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków. Plan ułatwi wprowadzenie ładu przestrzennego. Realizacja ustaleń planu umożliwi wytyczenie pierzei z usługami, pozwoli wyeksponować reprezentacyjny charakter Traktu Brzeskiego, a także ochronić walory przyrodnicze i krajobrazowe tego obszaru.

Praga-Południe. Plan rejonu ul. Podskarbińskiej – część III

Plan określa zasady zagospodarowania ok. 42 ha w rejonie ulic Podskarbińskiej, Żupniczej i Chodakowskiej na wschód od Dworca Wschodniego. Są tu tereny kolejowe z ważną infrastrukturą techniczną. Plan zapewni spójny układ komunikacyjny, wskazuje nowe powiązania drogowe, piesze i pieszo-jezdne. Po zachodniej stronie od ul. Podskarbińskiej i na północ od ul. Żupniczej znajdują się tereny wykorzystywane dawniej na różne magazyny i usługi, które teraz ulegają przekształceniom. Przy ul. Podskarbińskiej powstała pętla autobusowa. Plan zapewni przyszłym mieszkańcom tego rejonu zieleń i usługi publiczne m.in. dzięki wskazaniu, gdzie ma powstać plac publiczny i usługi w parterach budynków od strony dróg publicznych. Zapisy w nim wprowadzają zasady ochrony i kształtowania zieleni oraz krajobrazu. Będą rzędy drzew wzdłuż ulic, tereny zieleni publicznej urządzonej. Plan wyznacza też granicę korytarza wymiany powietrza Systemu Przyrodniczego Warszawy.

Ale, to nie wszystko

Radni podjęli również decyzję o przystąpieniu do sporządzenia kolejnych sześciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: w rejonie Stawu Zawadowskiego, Żerania Wschodniego w rejonie ulicy Annopol, w rejonie ulic rtm. W. Pileckiego i K.W. Roentgena, rejonu Łazienek Królewskich, obszaru pomiędzy ulicami Kinową i Grenadierów, oraz Żerania Przemysłowego.

Autor: UM

Foto: UM

gazeta Mieszkaniec, Warszawski Lokalny Portal Informacyjny Mieszkaniec, warszawskie informacjeerror: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content