Słyszałem o tzw. sankcji darmowego kredytu

Czytelnicy pytają, adwokat Wojciech Lipka odpowiada


Słyszałem o tzw. sankcji darmowego kredytu, co to jest i na czym polega?

Sankcja darmowego kredytu jest instytucją wprowadzoną art. 45 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (dalej: u.k.k.). Dotyczy ona kredytu konsumenckiego przez który rozumie się: (i) kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi, (ii) kredyt mogący być udzielony w wartości większej niż wskazana powyżej, niezabezpieczony hipoteką i przeznaczony na remont domu albo lokalu mieszkalnego.

W przypadku naruszenia przez kredytodawcę przepisów ustawy wymienionych w art. 45 §1 u.k.k. a dotyczących m.in. zastrzeżonej formy w jakiej umowa winna zostać zawarta, czy braku elementów koniecznych, jakie powinna określać umowa konsument może złożyć kredytodawcy pisemne oświadczenie woli o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego i po złożeniu którego, obowiązany jest do zwrotu kredytu bez oprocentowania i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie.

Jeżeli umowa nie określa sposobu spłaty kredytu, konsument obowiązany jest do jego zwrotu w równych ratach, płatnych co miesiąc od dnia zawarcia umowy.
Jeżeli umowa nie przewiduje terminu spłaty kredytu, konsument obowiązany jest do jego zwrotu w terminie pięciu lat – w przypadku kredytów konsumenckich do wysokości 80 000 zł, lub dziesięciu lat – w przypadku kredytów konsumenckich powyżej 80 000 zł.

Po złożeniu oświadczenia wygasają roszczenia kredytodawcy wobec konsumenta o zapłatę odsetek i innych kosztów z tytułu kredytu konsumenckiego (bez kosztów ustanowienia zabezpieczenia kredytu przewidzianych w umowie). W przypadku kiedy konsument część odsetek lub kosztów już zapłacił to powstaje na jego rzecz roszczenie o ich zwrot, które staje się wymagalne niezwłocznie po wezwaniu kredytodawcy do zwrotu i przedawnia się po upływie 6 lat.

Uprawnienie konsumenta, do złożenia oświadczenia dotyczącej sankcji kredytu darmowego wygasa po upływie roku od dnia wykonania umowy.

Na koniec należy zaznaczyć, że omawiana sankcja nie ma zastosowania do umów dotyczących kredytów w rachunku konsumenta, które mają być spłacone w terminie do miesiąca.


Adwokat Wojciech Lipka specjalizuje się w sprawach rodzinnych, spadkowych, odszkodawczych, dotyczących „umów frankowych” i karnych. 

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 22(813) ROK XXXI
Następne wydanie 8.12.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content