W jaki sposób dłużnik może uznać dług, a tym samym przerwać bieg przedawnienia?

adwokat Wojciech Lipka

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada


W jaki sposób dłużnik może uznać dług, a tym samym przerwać bieg przedawnienia?

Uznanie roszczenia przez dłużnika jest jednym z przewidzianych w art.  123 Kodeksu cywilnego sposobem przerwania biegu terminu przedawnienia. Zgodnie z ww. przepisem bieg przedawnienia przerywa każda czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwzięta bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia lub uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje.

Uznanie roszczenia może nastąpić w sposób właściwy np. przez zawarcie z dłużnikiem ugody sądowej czy pozasądowej oraz w sposób niewłaściwy. Niewłaściwe uznanie długu polega na złożeniu przez dłużnika takiego oświadczenia, z którego musi wynikać jego wiedza o istnieniu zobowiązania oraz zamiar dobrowolnego spełnienia świadczenia.

Z uwagi na fakt, że po uznaniu długu sytuacja dłużnika ulega zmianie na niekorzyść, to przyjmuje się że zachowania dłużnika kwalifikowane jako uznanie niewłaściwe należy oceniać restrykcyjnie.

W doktrynie przyjmuje się, że za uznanie niewłaściwe należy traktować:
(i) wdanie się dłużnika w spór w którym przyznał okoliczności faktyczne związane z powstaniem zobowiązania i uznał swoją odpowiedzialność za dług
(ii) częściowa zapłata długu głównego stanowi uznanie pozostałej części długu, o ile dłużnik jej nie kwestionuje pozostałej części
(iii) zapłatę odsetek jest uznaniem długu głównego
(iv) wniosek dłużnika o rozłożenie na raty czy odroczenie płatności zobowiązania
(v) podjęcie rokowań w celu zawarcia ugody (nawet jak nie została zawarta) w trakcie których dłużnik nie kwestionował odpowiedzialności za dług a przedmiotem uzgodnień były np. wysokości i terminy rat lub odroczenie terminu płatności.

Z kolei nie jest uznaniem niewłaściwym brak odpowiedzi dłużnika na wezwanie do zapłaty.

Oświadczenie o uznaniu roszczenia dłużnik może złożyć osobiście lub przez pełnomocnika czy przedstawiciela ustawowego i jeżeli dotarło do wierzyciela w taki sposób, że mógł się z nim zapoznać, to co do zasady nie może zostać skutecznie odwołane. W doktrynie wyklucza się możliwość uchylenia się przez dłużnika od skutków uznania niewłaściwego z powodu błędu co do istnienia długu.

Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo.


Adwokat Wojciech Lipka specjalizuje się w sprawach rodzinnych, spadkowych, odszkodowawczych, dotyczących nieruchomości w roszczeniach z „umów frankowych”. 

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 18(809) ROK XXXI
Następne wydanie 13.10.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content