W Prokuraturze Krajowej powstał Zespół do spraw przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu

15 kwietnia 2024 roku Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk powołał Zespół do spraw przeciwdziałania praktykom mobbingowym dyskryminacyjnym i molestowania. Głównym zadaniem nowo powołanej jednostki jest zbadanie rzeczywistej skali tych zjawisk we wszystkich jednostkach prokuratury w Polsce.

Ocena sytuacji i nowe procedury zapobiegające

W celu ustalenia skali problemów, jakimi są mobbing, dyskryminacja i molestowanie seksualne, nowo powołany zespół zbierze informacje o liczbie zgłoszeń i spraw prowadzonych do tej pory oraz liczbę postępowań przed sądami i ich wyniki. Dokona też przeglądu oraz oceni skuteczność dotychczas stosowanych procedur i środków, w tym w zakresie właściwej ochrony osób zgłaszających praktyki mobbingowe lub dyskryminacyjne. Na tym jednak nie koniec.

Do zadań Zespołu do spraw przeciwdziałania praktykom mobbingowym, dyskryminacyjnym i molestowania należy ponadto zebranie i porównanie danych dotyczących równego dostępu kobiet i mężczyzn do zatrudnienia w jednostkach prokuratury. Porównanie możliwości zajmowania przez kobiety i mężczyzn tych samych stanowisk kierowniczych na wszystkich szczeblach, możliwości awansu zawodowego, dostępu do szkoleń, specjalizacji zawodowej i równego wynagrodzenia za pracę jednakowej wartości.

Zwieńczeniem pracy nowo powołanej jednostki będzie opublikowanie raportu. Posłuży on do opracowania ogólnopolskich standardów i procedur antymobbingowych, antydyskryminacyjnuch oraz zapobiegających molestowaniu seksualnemu, które następnie mają zostać wprowadzone w życie. Mają one zagwarantować bezstronność, rzetelność i obiektywizm prowadzonych postępowań wyjaśniających, a także zapewnić równouprawnienie kobiet i mężczyzn, uwzględniających zasady wynikające z prawa pracy, jak i prawa międzynarodowego.

Pracami Zespołu do spraw przeciwdziałania praktykom mobbingowym, dyskryminacyjnym i molestowania kieruje prokurator Aleksandra Antoniak-Drożdż – pełnomocniczka Prokuratora Krajowego ds. przeciwdziałania praktykom mobbingowym, dyskryminacyjnym oraz molestowania. W składzie nowo powołanej jednostki weszli również dwie prokuratorki (Aleksandra Malinowska-Bizon i Karolina Staros) oraz urzędnik prokuratury.

Zespół już działa!

19 kwietnia przewodnicząca Zespołu do spraw przeciwdziałania praktykom mobbingowym, dyskryminacyjnym i molestowania wysłała do wszystkich pracowników prokuratury list, w którym m.in. poinformowała o powstaniu zespołu oraz o jego celach i zadaniach.

Podkreśliła w nim, że doskonale zdaje sobie sprawę z wagi problemu mobbingu, dyskryminacji i molestowania w Prokuraturze. Oceniła, że dotychczasowe procedury były iluzoryczne i nieskuteczne. Podkreśliła też konieczność zbadania zjawiska mobbingu, dyskryminacji i molestowania w Prokuraturze. A na koniec napisała, i ma nadzieję, że prace zespołu doprowadzą do rzeczywistej zmiany w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu w Prokuraturze.

/JPN/

lokalny portal informacyjny w Warszawie, wiadomości lokalne, wiadomości Warszawa, gazeta Mieszkaniec

Źródło: gov.pl

Foto: Pixabayerror: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content