Więźniowie z Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów będą pracować w lesie

Podpisanie porozumienia Areszt Śledczy Warszawa Grochów Lasy Państwowe (2)

W ubiegłym roku Lasy Państwowe oraz Służba Więzienna podpisały porozumienie, w ramach którego Lasy przyłączyły się do programu „Praca dla więźniów”. Lasy Państwowe stały się jednym z ważniejszych partnerów programu.

19 lipca 2022 r. areszt śledczy Warszawa-Grochów podpisał porozumienie z nadleśnictwem Drewnica w ramach którego więźniowie będą uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez leśników w terenie, a także podejmą pracę przy utrzymaniu infrastruktury turystycznej oraz edukacyjnej nadleśnictwa. Wszystko po to, by osadzeni budowali umiejętności społeczne i poznawcze. Takie działania mają poprawić efektywność resocjalizacji oraz pomóc w powrocie do normalnego życia.

Osadzeni będą dbali o ścieżki rowerowe, miejsca postojowe i biwakowe. Praca więźniów będzie polegała nie tylko na sprzątaniu, ale także na naprawie infrastruktury. Dzięki pracy, oprócz efektu resocjalizacji, więźniowie mają okazję zdobycia nowych umiejętności oraz wiedzy na temat lasów.

Porozumienie zostało podpisane przez nadleśniczego Nadleśnictwa Drewnica – Artura Delegacza oraz Dyrektora Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów – mjr Łukasza Pieńkosa.

W wydarzeniu uczestniczyli również: Michał Woś – sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, gen. Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej, Marek Roman – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie oraz płk Zbigniew Brzostek – dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Warszawie.

***

Program „Praca dla więźniów” działa od 2016 r. Na początku jego funkcjonowania odsetek pracujących więźniów nie był zbyt wysoki. Obecnie chętnych do pracy jest znacznie więcej. Mówimy oczywiście o tej grupie osadzonych, która ma możliwość podjęcia pracy.

Przed wdrożeniem programu tj. na koniec 2015 roku średnioroczne zatrudnienie wyniosło 24750 skazanych i ukaranych, powszechność zatrudnienia w populacji skazanych kwalifikujących się do pracy wyniosła 56,40%.  Powszechność zatrudnienia w populacji skazanych kwalifikujących się do pracy w roku 2021 ukształtowała się na poziomie 79,75%, natomiast po 4 miesiącach 2022 roku wynosi 86,02% – czytamy na stronie Służby Więziennej.

Trzy filary programu „Praca dla więźniów”

 1.     budowa w zakładach karnych hal produkcyjnych,
 2.     rozszerzenie zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów,
 3.     ulga dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów (praca odpłatna).

Kto jest uprawniony do zatrudnienia osadzonych?

Zatrudnienie nieodpłatne:

 • organizacje non-profit (fundacje, stowarzyszenia), organy administracji publicznej,
 • organizacje pożytku publicznego,
 • instytucje charytatywne.

Zatrudnienie odpłatne:

 • osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółdzielnie,
 • spółki: osobowe (spółka cywilna, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka partnerska) oraz kapitałowe (spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością),
 • przedsiębiorstwa państwowe.

Korzyści dla przedsiębiorców wynikające z zatrudnienia osadzonych:

 • brak potrzeby zawierania indywidualnych umów o zatrudnienie osób pozbawionych wolności (zatrudniony skazany nie staje się pracownikiem w rozumieniu prawa pracy),
 • pracodawca zwolniony jest z obowiązku stosowania przepisów prawa pracy (z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy),
 • pracodawca jest zwolniony z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej za zatrudnienie osoby pozbawionej wolności,
 • korzystanie z darmowej ochrony obiektów produkcyjnych zlokalizowanych na terenach ścisłych aresztów śledczych i zakładów karnych,
 • prawo do wnioskowania o zmianę miejsca i rodzaju pracy lub o wycofanie z zatrudnienia bez zachowania formy i terminów przewidzianych w prawie pracy co powoduje większą swobodę w doborze pracowników,
 • możliwość uzyskania dofinansowania działań prowadzących do tworzenia nowych miejsc pracy dla skazanych oraz ochronę istniejących ze środków Funduszu Aktywizacji Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Korzyści dla więźniów

 • możliwość podjęcia pracy daje szansę bezpłatnego przyuczenia do zawodu i przyuczenia do późniejszej aktywizacji zawodowej w warunkach wolnościowych,
 • zatrudnienie daje możliwość pozyskania środków finansowych przez osadzonych na własne potrzeby w sposób akceptowany społecznie, co może pozwolić na finansowe wspieranie rodziny przez przekazywanie jej zarobionej kwoty oraz może stanowić źródło pokrycia kar pieniężnych, np.: alimentów lub grzywien,
 • wykonywanie konkretnych czynności uczy systematyczności i wywiązywania się z przydzielonych obowiązków, kształtuje poczucie odpowiedzialności za wykonaną pracę i jest treningiem do samodzielnego życia na wolności oraz przygotowaniem do powrotu do społeczeństwa,
 • zatrudnienie w więzieniu stwarza możliwość zagospodarowania czasu wolnego, przeciwdziała rozwojowi podkultury więziennej, przemocy w stosunku do innych osadzonych czy samookaleczeniom,
 • kształtowanie poczucia przydatności, pożyteczności, nabycia umiejętności współpracy w zespole, pojawienia się poczucia sensu życia, sensowności podejmowanego wysiłku, poczucia bycia docenianym przez innych,
 • powstawanie nowych miejsc pracy stworzą nową sytuację, znoszącą poczucie bezcelowości pobytu w zakładzie karnym oraz pozwala zachować sprawność zawodową, siły fizyczne i umysłowe.

W ramach programu „Praca dla więźniów”, na terenie jednostek w Polsce, powstało 49 hal, w których więźniowie znajdują pracę. Trzy kolejne hale są w trakcie budowy. Infrastruktura jest wynajmowana przez firmy zewnętrzne, dzięki czemu osadzeni mogą zająć się szyciem odzieży czy produkcją mebli, sprzętu AGD, rolet i żaluzji.

Na terenie Warszawy hale powstały przy aresztach śledczych:
AŚ Warszawa-Grochów w 2017 r.
AŚ Warszawa-Białołęka w 2018 i w 2020 r.

Firmami, które korzystają z zatrudnienia więźniów (oprócz Lasów Państwowych) jest także Poczta Polska S.A. oraz WARS S.A.

Jak czytamy na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, zatrudnienie osadzonych umożliwia sporej liczbie skazanych spłatę długów alimentacyjnych. Dzięki temu po pięciu miesiącach 2022 r. przekazali osobom uprawnionym do alimentów ponad 8 milionów zł. 

Więcej szczegółów: https://www.sw.gov.pl/strona/ministerialny-program-pracy-wiezniow


Dyrektor Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów razem z nadleśniczym Nadleśnictwa Drewnica po podpisaniu porozumienia.

/om/

Źródło: drewnica.warszawa.lasy.gov.pl, www.gov.pl, www.sw.gov.pl
Zdjęcia www.sw.gov.pl – Areszt Śledczy Warszawa-Grochów

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 18 (834) ROK XXXII
Następne wydanie 12.10.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content