Wynajmuję lokal użytkowy, słyszałem o najmie instytucjonalnym. Czy mogę skorzystać z takiej umowy?

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada


Wynajmuję lokal użytkowy, słyszałem o najmie instytucjonalnym. Czy mogę skorzystać z takiej umowy?

Najem instytucjonalny uregulowany w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, to rodzaj najmu wprowadzony w 2017 r. i dotyczy wyłącznie najmu lokalu mieszkalnego zawieranego przez osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali. Najemcą może być wyłącznie osoba fizyczna. Umowa może zostać zawarta jedynie na czas oznaczony, a regulacja, że najem zawarty na czas dłuższy niż lat 10 uważa się po upływie tego okresu za zawarty na czas nieoznaczony nie ma zastosowania.

Umowa powinna zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności i określać co najmniej przedmiot umowy oraz wysokość czynszu.
Obligatoryjnie do umowy należy dołączyć wypis aktu notarialnego zawierającego oświadczenie najemcy o zobowiązaniu się na żądanie wynajmującego do opróżnienia i wydania lokalu oraz przyjęciu do wiadomości, że w takiej sytuacji nie przysługuje mu prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego. Ponadto w zakresie dotyczącym opróżnienia lokalu najemca poddaje się egzekucji na podstawie art. 777 k.p.c. co umożliwi wynajmującemu przeprowadzenie egzekucji i opróżnienie lokalu bez konieczności wytaczania osobnego powództwa w tym zakresie.

Zawarcie umowy można uzależnić od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej należności przysługujące wynajmującemu z tytułu umowy np. zaległości czynszowe. Kaucja zabezpiecza także ewentualne koszty egzekucji związane z opróżnieniem lokalu. Nie może ona przekraczać sześciokrotności miesięcznego czynszu z dnia zawarcia umowy i podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu.

Z tytułu najmu instytucjonalnego lokalu, oprócz czynszu, który można podwyższyć wyłącznie zgodnie z warunkami umownymi, właściciel pobiera jedynie opłaty niezależne od niego, chyba że umowa stanowi inaczej.

Jeżeli po wygaśnięciu umowy najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu, wynajmujący w pierwszej kolejności ma obowiązek w formie pisemnej z urzędowo poświadczonym podpisem żądać od niego opróżnienia lokalu, w terminie, nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia żądania i dopiero po bezskutecznym upływie tego okresu może rozpocząć „procedurę eksmisyjną”.


Adwokat Wojciech Lipka specjalizuje się w sprawach rodzinnych, spadkowych, odszkodawczych, dotyczących „umów frankowych” i karnych.


  

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 22(813) ROK XXXI
Następne wydanie 8.12.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content