Zmarł mój małżonek. Czy i na jakich warunkach mogę wystąpić o przyznanie renty rodzinnej?

Czytelnicy pytają, adwokat Wojciech Lipka odpowiada


Zmarł mój małżonek. Czy i na jakich warunkach mogę wystąpić o przyznanie renty rodzinnej?

Zgodnie z przepisami ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych po osobie, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń, od momentu jej śmierci, uprawnionym członkom rodziny tejże osoby, w tym m.in. małżonkowi przysługuje prawo do renty rodzinnej.

Małżonek, który do dnia śmierci pozostawał we wspólności małżeńskiej (tj. wdowa bądź wdowiec) jest uprawiony, jeżeli spełnia jeden z następujących wymogów: w chwili śmierci małżonka miał ukończone 50 lat lub był niezdolny do pracy, wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku, które nie ukończyło 16 lat, a jeśli kształci się w szkole to 18 lat, sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy i do samodzielnej egzystencji lub w pełni niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej lub już po śmierci współmałżonka ukończył 50 lat lub stał się niezdolny do pracy, lecz nie później niż 5 lat od tegoż momentu albo od zaprzestania wychowywania dzieci. Jeżeli żadna z ww. okoliczności nie zaistniała, a osoba taka nie ma źródła utrzymania przysługuje jej prawo do tzw. okresowej renty rodzinnej odpowiednio przez rok od chwili śmierci współmałżonka bądź podczas uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu celem uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od śmierci małżonka.

Była żona lub żona pozostająca w separacji ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli oprócz spełnienia ww. warunków miała w dniu śmierci współmałżonka prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem lub ugodą sądową, bądź wykaże, że bezpośrednio przed ww. dniem na mocy dobrowolnego porozumienia otrzymywała od niego alimenty.
Ponowne zawarcie małżeństwa nie spowoduje utraty prawa do renty rodzinnej po zmarłym mężu, ale w zbiegu prawa do kilku świadczeń np. w przypadku śmierci drugiego męża wypłacane będzie tylko jedno z nich – wyższe lub wybrane przez zainteresowaną.  

Jeżeli do renty rodzinnej uprawnionych jest jednocześnie kilka osób, to wszystkim przysługuje jedna renta, która ulega odpowiedniemu podziałowi pomiędzy te osoby.


Adwokat Wojciech Lipka specjalizuje się w sprawach rodzinnych, spadkowych, odszkodawczych, dotyczących „umów frankowych” i karnych. 

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content