Kto odpowiada za szkodę wyrządzoną przez wyrzucenie przedmiotu z mieszkania?

Kto odpowiada za szkodę wyrządzoną przez wyrzucenie przedmiotu z mieszkania? Chodzi mi o szkodę związaną z wyrzuceniem choinki przez balkon po świętach, czy wyrzucaniem przez okna torebek z wodą w „lany poniedziałek”. Czytelnicy pytają – radca prawny Marcin Kluś odpowiada Temat ten reguluje art. 433 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem lub […]

Czy to prawda, że w wyniku zmiany przepisów, nabywca auta nie będzie już musiał zmieniać numerów tablic rejestracyjnych, nawet gdy samochód ma tzw. „blachy” z innego powiatu?

Czytelnicy pytają – radca prawny Marcin Kluś odpowiada Tak, ale nastąpi to za pewien, bliżej nieokreślony czas. W ustawie o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym i zmianie niektórych innych ustaw z dnia 14 sierpnia 2020 roku, wprowadzono do ustawy Prawo o ruchu drogowym art. 73 ust. 1a, zgodnie z którym, składający wniosek o rejestrację pojazdu […]

Jakie warunki muszę spełniać, aby uzyskać rentę po zmarłym mężu i jaka będzie jej wysokość?

Czytelnicy pytają – radca prawny Marcin Kluś odpowiada. Zgodnie z art. 65 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 roku, renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do […]

Jak przepisy określają umowę pożyczki i czy taka umowa musi być zawarta na piśmie?

Zgodnie z art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Czy umowny dział spadku może nastąpić tylko pomiędzy niektórymi spadkobiercami?

Nie. Zgodnie z art. 1037 Kodeksu cywilnego, dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Z powyższego przepisu wynika, że podział majątku spadkowego w drodze umowy wymaga zgodnej woli wszystkich współspadkobierców.

Otrzymałam notarialnie od mojego ojca nieruchomość. Tata zmarł, nie pozostawił testamentu, a uprawnionymi do spadku są jeszcze moi bracia. (Podział spadku?)

To zależy od okoliczności uzyskanej darowizny. Zgodnie z art. 1039 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego dział spadku następuje między zstępnymi (np. dziećmi zmarłego) albo między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci są wzajemnie zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych od spadkodawcy darowizn oraz zapisów windykacyjnych, chyba że z oświadczenia spadkodawcy lub z okoliczności wynika, że darowizna lub zapis windykacyjny zostały dokonane ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia.

1 2 3 4 13