Czy po upływie terminu ubezpieczenia OC pojazdu mechanicznego, ubezpieczenie to automatycznie się wydłuża na kolejny rok czy wygasa?

Powyższą kwestię reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie z art. 12 ust. 1 tej ustawy, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń trwa przez okres wskazany w umowie i kończy się z upływem ostatniego dnia tego okresu, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie.

Czy jeśli nie złożę wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku sądu I instancji, to nie przysługuje mi apelacja od tego wyroku do sądu odwoławczego?

Tak. Powyższe wynika ze zmian wprowadzonych w Kodeksie postępowania cywilnego, które weszły w życie w dniu 7 listopada 2019 roku. Przed tą zmianą apelację można było wnieść do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem.

Mój mąż został potrącony na przejściu dla pieszych, zmarł. Czy mam prawo do jakiejkolwiek rekompensaty pieniężnej w tej sytuacji?

Powyższą kwestię reguluje art. 446 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z § 1 tego przepisu, jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł. Koszty leczenia obejmują przede wszystkim koszty pobytu w szpitalu, pomocy pielęgniarskiej, koszty lekarstw itp.

Zniesienie współwłasności – Jak rozwiązać ten problem i na jakich zasadach?

W powyższej sprawie można złożyć do właściwego sądu wniosek o zniesienie współwłasności. O powyższym stanowi art. 210 zd. 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. W postępowaniu takim można żądać, aby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej. Jednak nie zawsze rzecz wspólną daje się podzielić, a tym bardziej na tyle części ilu jest współwłaścicieli.

Niepełnoletni syn sąsiadów uszkodził mi auto. Na jakiej podstawie mogę dochodzić odszkodowania w tej sytuacji i od kogo?

Odpowiedź na to pytanie należy uzależnić od dokładnego wieku syna sąsiadów. Zgodnie bowiem z art. 426 Kodeksu cywilnego małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. W takiej sytuacji znajdzie zastosowanie art. 427 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym, kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązany do nadzoru nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego …

Przekazałam mieszkanie osobie bliskiej w formie darowizny, okazało się, że osoba ta nie zasługuje na tego typu szczodrość. Czy mogę to odwołać?

Tak, może Pani odwołać darowiznę, pod warunkiem, że obdarowany dopuścił się względem Pani rażącej niewdzięczności, a od momentu w którym dowiedziała się Pani o niewdzięczności obdarowanego nie upłynął rok. Zgodnie bowiem z art. 898 § 1 Kodeksu cywilnego „Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności”.

Przegrany proces cywilny – koszty sądowe – Czy mogę ubiegać się o rozłożenie na raty albo umorzenie zaległości na rzecz sądu?

Tak, jednak pod pewnymi warunkami. O powyższym stanowią art. 119-125 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku. Zgodnie z tymi przepisami, zapłata należności Skarbu Państwa z tytułu nieuiszczonych kosztów sądowych oraz grzywien orzeczonych w postępowaniu cywilnym, może być rozłożona na raty albo umorzona, jeżeli natychmiastowe ich ściągnięcie byłoby połączone z niewspółmiernymi trudnościami lub groziłoby dłużnikowi zbyt ciężkimi skutkami.

1 2 3 4 5 13