Radni pytają, urzędnicy odpowiadają – cz. 11

Radni pytają, urzędnicy odpowiadają - cz. 9

Zapraszamy na przegląd interpelacji radnych m.st. Warszawy oraz rajców wszystkich prawobrzeżnych dzielnic. Sprawdzamy, o co pytają i co chcą zrobić dla mieszkańców wybrani przez nich przedstawiciele samorządu terytorialnego. Przedstawiamy pokrótce po jednej interpelacji z dzielnicy.


Rada m. st. Warszawy

Olga Semeniuk-Patkowska (Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość) złożyła interpelację w sprawie ul. Ponarskiej na osiedlu Wilno na Targówku oraz planu zagospodarowania przestrzennego dla tej okolicy. Radna chciała dowiedzieć się, kiedy podjęto decyzję o potrzebie zaktualizowania planu i jakie koszty Miasto poniosło w związku z tą decyzją.

Przedstawicielce PiS w Radzie Warszawy odpowiedziała Renata Kaznowska. Wiceprezydent stolicy poinformowała, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Swojskiej (w tym także ul. Ponarskiej) jest sporządzony na podstawie uchwały Rady m. st. Warszawy z dnia 6 listopada 2014 roku. – Po rozpatrzeniu uwag przez Prezydenta po pierwszym wyłożeniu projektu do wglądu publicznego, wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian w tekście i na rysunku projektu. Zmiany dotyczyły niektórych fragmentów planu. Skutkowało to ponownym częściowym wyłożeniem projektu planu. Zmiany dotyczące układu komunikacyjnego ul. Ponarskiej nie wpłynęły odrębnie na zwiększenie kosztów sporządzenia planu, ponieważ zostały wprowadzone w zakresie poprawek planu po rozpatrzeniu uwag przez Prezydenta – zaznacza wiceprezydent Kaznowska.


Białołęka

Danuta Zaleska (Klub Radnych Razem dla Białołęki) zwróciła się z prośbą o informację na temat rozbudowy pętli Olesin oraz budowy pętli w rejonie ulic Kobiałki i Płochocińskiej.

– W sprawie rozbudowy pętli autobusowej Olesin przy ul. Kobiałka informuję, że 24 listopada 2022 r. ZTM przeprowadził przejazd testowy po pętli, w oparciu o wstępny projekt organizacji ruchu opracowany w październiku 2022 r. W konsekwencji tego przejazdu oraz w związku z ograniczeniami, które wyniknęły z istniejącej infrastruktury, projektant musiał wprowadzić zmiany w projektowanej organizacji ruchu. W grudniu 2022 r. zarówno my, jak i ZTM pozytywnie zaopiniowaliśmy skorygowany projekt, a następnie złożyliśmy go do zatwierdzenia w Biurze Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu m.st. Warszawy. Do dnia sporządzenia tej odpowiedzi biuro nie zatwierdziło projektu. W związku z powyższym nie możemy określić zakresu przebudowy pętli i wysokości środków finansowych potrzebnych na ten cel, a tym samym nie możemy wskazać terminu przebudowy pętli. W zakresie budowy nowej pętli autobusowej przy ul. Kobiałka w rej. ul. Płochocińskiej zwróciliśmy się odrębnym pismem do Zarządu Transportu Miejskiego o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie – poinformował Grzegorz Kuca, burmistrz Białołęki.


Praga-Południe

Radny Marek Piotr Borkowski (Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość) chciał się dowiedzieć, kiedy, z jakich środków i dla ilu samochodów powstanie wielopoziomowy parking na Saskiej Kępie na końcu ul. Jakubowskiej.

– W chwili obecnej analizowane są możliwe lokalizacje tej inwestycji, sprawdzane są możliwości finansowe oraz prowadzone są rozmowy z przedstawicielami Rady Dzielnicy Praga-Południe w tej sprawie – zaznacza burmistrz Tomasz Kucharski.


Praga-Północ

Ernest Kobyliński (Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość) zwrócił uwagę na rosnący problem spowodowany przebywaniem osób uzależnionych od narkotyków na terenie pawilonów Bazaru Różyckiego.

Burmistrz Jacek Jeżewski przekazał informację na ten temat od Huberta Białogrodzkiego, Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI: „Funkcjonariusze Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI potwierdzają, iż w obszarze ul. Brzeskiej w Warszawie odnotowywane są ponadprzeciętne ilości interwencji, które można powiązać z problematyką osób uzależnionych od środków odurzających. Mając na uwadze powyższe zjawisko, we wskazany obszar kierowane są dodatkowe siły ze stanu własnego (służba patrolowa, wywiadowcza i obchodowa), OPP w Warszawie i WWP KSP. Powyższe czynności przyczyniły się do ujawnienia w 2022 r. 126 osób, a w 2023 r. ponad 40 osób i ponad 10 kg środków odurzających, którym postawiono zarzuty z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Należy podkreślić, że większość osób zatrzymanych za naruszenie przepisów ww. ustawy to osoby posiadające nieznaczne ilości środków odurzających, ponadto wartym odnotowania są zatrzymania osób ze znacznymi ilościami środków odurzających, którym w toku dalszych czynności służbowych postawiono zarzuty związane z udzielaniem substancji odurzających, substancji psychotropowych lub nowych substancji psychoaktywnych”.

Dodatkowo Maciej Wójtowicz – Dyrektor Zarządu Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ poinformował Urząd Dzielnicy Praga-Północ, że „posiada wiedzę o przebywaniu osób uzależnionych od narkotyków w okolicach Bazaru Różyckiego. Osoby te w głównej mierze przebywają na części prywatnej Bazaru jednak z uwagi  na to, że administrowany przez ZPTP  teren jest nieogrodzony dotyka to również cześć miejską. W związku z tym, że problem powtarza się cyklicznie a środki bezpieczeństwa znajdujące się na terenie obiektu tj. monitoring i ochrona fizyczna, nie stanowią wystarczającego środka zapobiegawczego, ZPTP wielokrotnie  zwracał się o wsparcie w rozwiązaniu problemu do jednostek odpowiadających za porządek publiczny tj. Straży Miejskiej oraz Komendy Rejonowej Policji”.


Rembertów

Radna niezrzeszona Izabela Kowalska zwróciła uwagę na paraliż komunikacyjny w Rembertowie. „Od wielu miesięcy w wyniku remontów pociągu z Rembertowa kursują w sposób skandaliczny. Nie trzymany jest rozkład. Pociągi mają skrócone trasy. My, mieszkańcy zdajemy sobie sprawę, że remonty muszą być przeprowadzone, ale oczekujemy od miasta pomocy. Oczekujemy rozmów z PKP, tak aby zwiększyć częstotliwość kursowania pociągów, oczekujemy komunikacji zastępczych oraz zwiększenia ilości wagonów w już kursujących pociągach” – napisała w interpelacji radna Kowalska.

Odpowiedzi w tej sprawie radnej udzielił Andrzej Franków, dyrektor Pionu Przewozów Zarządu Transportu Miejskiego. „Zarząd Transportu Miejskiego uprzejmie informuje, że za przydzielanie miejsca na torach poszczególnym przewoźnikom oraz układanie kolejowego rozkładu jazdy odpowiada zarządca infrastruktury kolejowej, tj. spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. W związku z tym wszelkie uwagi dotyczące regularności kursowania oraz liczby uruchamianych pociągów prosimy kierować bezpośrednio do PKP PLK. Zapewniamy, że wspólnie z przewoźnikiem – spółką Szybka Kolej Miejska dokładamy wszelkich starań, aby niedogodności dla pasażerów spowodowane inwestycjami prowadzonymi przez PKP PLK były jak najmniejsze. W celu częściowego uzupełnienia oferty dla pasażerów uruchomiliśmy linię S20 kursującą z Sulejówka i Rembertowa do stacji Warszawa Centralna. Do obsługi linii S2 i S20 w miarę możliwości kierujemy także dłuższe składy (…) Z uwagi na trudną sytuację na kolei stale monitorujemy napełnienia linii autobusowych zapewniających dojazd z Rembertowa do Śródmieścia, tj. 143 i 514. Obecnie na terenie Rembertowa dysponują one jeszcze wolnymi miejscami dla pasażerów. Napełnienia autobusów linii 143 po odjeździe z położonego najbliżej stacji Warszawa Rembertów przystanku REMBERTÓW-RATUSZ 01 w godzinach porannego szczytu w większości przypadków nie przekraczają 55 osób na kurs. Z kolei w autobusach linii 514 po odjeździe z przystanku PKP REMBERTÓW 01 notujemy do ok. 65 osób na kurs. Biorąc pod uwagę, że linie 143 i 514 obsługiwane są autobusami przegubowymi, które mogą przewieźć do 140 pasażerów, obecnie nie ma konieczności zwiększania liczby miejsc dla pasażerów podróżujących autobusami w relacji Rembertów Śródmieście”.


Targówek

Hanna Sobótka (Klub Radnych „Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska”) zwróciła się z prośbą o wygospodarowanie dodatkowych środków, które umożliwią zakup pomocy dydaktycznych w liceach ogólnokształcących przy ulicach: Oszmiańskiej, Żuromińskiej, Turmonckiej i Olgierda.

Jak poinformowała Małgorzata Kwiatkowska, burmistrz Targówka „została rozpoczęta procedura mająca na celu przesunięcie dodatkowych środków finansowych do budżetu placówek, o których mowa w interpelacji, w celu umożliwienia zakupu pomocy dydaktycznych”.


Wawer

Sandra Spinkiewicz (Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej) zapytała o możliwość poprawienia nawierzchni ulicy Mrągowskiej w ramach planowanej inwestycji budowy ronda Przewodowa-Strzygłowska.

– Wykonanie remontu nawierzchni ul. Mrągowskiej nie jest możliwe do wykonania w ramach zadania ,,Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa – ul. Strzygłowska”. Wykonanie remontu nawierzchni ul. Mrągowskiej zostanie rozważone do wykonania, po zakończeniu budowy ronda ze środków remontów – przekazał Leszek Piotr Baraniewski, zastępca burmistrza Dzielnicy Wawer.


Wesoła

Radna Małgorzata Zaremba (Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość) poprosiła o informacje, czy mając na uwadze pogłębiające się problemy psychiczne, w tym natury emocjonalnej, dzieci i młodzieży uruchomione zostanie na terenie dzielnicy Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego.

– Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy nie planował uruchomienia Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, ponieważ zadania z zakresu służby zdrowia nie leżą w kompetencjach jednostki pomocniczej, jaką jest dzielnica. W placówkach oświatowych w Dzielnicy Wesoła zorganizowano wiele spotkań, warsztatów m.in. dla rodziców dzieci wesołowskich szkół poświęconych tematyce zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży – zaznaczył Marian Mahor, burmistrz Wesołej.

Opracował Marcin Kalicki, Lokalny Serwis Informacyjny Gazety Mieszkaniec 

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 10 (826) ROK XXXII
Następne wydanie 7.06.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content