Z OSTATNIEJ CHWILI

1.01.2019 – ustawa umożliwiająca uwłaszczenie właścicielom mieszkań w blokach stojących na gruncie w użytkowaniu wieczystym – opłaty…

Na wstępie pragnę wskazać, że zgodnie z art. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów.

Chciałabym własnoręcznie sporządzić testament, jakie warunki musi spełniać taki testament by był ważny?

Jedynym sposobem na rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci jest sporządzenie testamentu, które musi odbyć się w odpowiedniej formie. W przypadku niedochowania formy wskazanej przepisami Kodeksu cywilnego testament jest nieważny i wówczas dochodzi do dziedziczenia na podstawie ustawy. Dla ustalenia, czy testament sporządzony został zgodnie z prawem, decydujące znaczenie ma stan prawny z daty czynności i ewentualne późniejsze zmiany przepisów nie wpływające na ważność testamentu.

Czy orzekając o rozwodzie, sąd orzeka o podziale majątku wspólnego małżonków?

Sąd w wyroku rozwodowym może orzec o podziale majątku wspólnego małżonków, jednak przy spełnieniu warunku określonego w art. 58 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym, na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Pozew do sądu przeciwko dłużnikowi – Czy mogę zabezpieczyć swoje interesy jeszcze przed uzyskaniem prawomocnego wyroku?

Zabezpieczenia można żądać w celu: (i) umożliwienia wykonania w przyszłego wyroku (np. przez ustanowienie zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości), (ii) ukształtowania stosunków między stronami na czas toczącego się postępowania (np. przez zobowiązanie do płacenia w trakcie postępowania rozwodowego na rzecz uprawnionych świadczenia z tytułu zaspokajania potrzeb rodziny). W wyjątkowych sytuacjach zabezpieczenie może zaspokoić roszczenie jeszcze przed wydaniem wyroku rozstrzygającego co do istoty sprawy.

Czy były małżonek odpowiada za zaległości w zapłacie czynszu dotyczącego mieszkania, w którym mieszkał w czasie trwania małżeństwa?

Czytelnicy pytają adwokat Wojciech Lipka odpowiada Czy były małżonek odpowiada za zaległości w zapłacie czynszu dotyczącego mieszkania, w którym mieszkał w czasie trwania małżeństwa (mieszkanie mąż kupił przed zawarciem związku małżeńskiego i tylko on był członkiem spółdzielni )? Odpowiadając na tak postawione pytanie należy mieć na uwadze kilka istotnych kwestii. W pierwszej kolejności trzeba zwrócić […]

Kto może być członkiem obwodowej komisji wyborczej podczas zbliżających się wyborów samorządowych?

Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa. Kandydatem do składu komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat i nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

Aktualna interpretacja prawa dotyczącego wycinki drzew na prywatnej posesji.

Właściciel nieruchomości, na której rośnie drzewo lub krzew, powinien sadzić je w odpowiedniej odległości od granicy działki i nie dopuścić do tego, aby przechodziły one przez granicę nieruchomości sąsiedniej. Powyższe wynika z art. 144 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Jakie przepisy regulują sprawę temperatury powietrza, która powinna być zapewniona w miejscu pracy?

O powyższym stanowi przede wszystkim Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 roku. W § 30 w/w Rozporządzenia ustanowiono zasadę, że w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania), ale nie niższą niż 14°C …

Odpowiedzialność karna za uchylanie się od płacenia alimentów.

Na wstępie przypomnę, że zachowek jest uregulowany w art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym zstępnym (np. dzieciom), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału.

Czy przy obliczaniu zachowku dolicza się darowizny, które zostały dokonane przed śmiercią spadkodawcy?

Na wstępie przypomnę, że zachowek jest uregulowany w art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym zstępnym (np. dzieciom), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału.

1 2 3 7