Odpowiedzialność za zapłatę czynszu – jeżeli nie jestem stroną umowy najmu?

Odpowiedź na powyższe pytanie wynika z art. 6881 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie. Przepis ten, istotnie wzmacnia wynajmującego, w porównaniu z zasadami ogólnymi dotyczącymi skutków zawarcia takiej umowy.

W jakim terminie zakład ubezpieczeń, w którym ubezpieczony był sprawca kolizji drogowej, ma obowiązek wypłacić mi odszkodowanie?

W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych, bo z takim mamy do czynienia, termin likwidacji szkody określony został w art. 14 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i wynosi 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.

Czy sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia reklamacji bez paragonu potwierdzającego zakup?

Nie. Chociaż brak paragonu może poważnie utrudnić proces reklamacji, to sprzedawca nie może uzależniać przyjęcia reklamacji od przedstawienia mu wyłącznie tego rodzaju dokumentu. Uzależnianie możliwości zwrotu towaru od okazania paragonu jest praktyką sprzeczną z dobrymi obyczajami i rażąco godzącą w interesy konsumenta.

Czy aktualnie w postępowaniu cywilnym pobiera się opłatę za sporządzenie przez sąd uzasadnienia wyroku?

Czytelnicy pytają – radca prawny Marcin Kluś odpowiada. Czy aktualnie w postępowaniu cywilnym pobiera się opłatę za sporządzenie przez sąd uzasadnienia wyroku? Czy w ostatnim czasie nastąpiły jakieś zmiany w opłacie za uzyskanie odpisu prawomocnego orzeczenia sądu? Odpowiadając na pierwsze pytane, do dnia 20 sierpnia 2019 roku nie była pobierana opłata od wniosku o sporządzenie […]

Mandat za spacer z dzieckiem po chodniku, pchanie wózka, jechanie z nim transportem miejskim, autem lub rowerem ???

Nie. Na wstępie pozwolę sobie wskazać, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku (art. 2 pkt. 1 tej Ustawy), droga to wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi (ścieżki) dla pieszych lub drogi (ścieżki) dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.

Czy będąc właścicielem akcji danej spółki mogę nią rozporządzać, a jeżeli tak to w jakim zakresie?

Na wstępie należy zauważyć, że akcje mogą występować w dwojakiej formie – jako imienne bądź na okaziciela. Dokument akcji imiennej wskazuje osobę przynajmniej pierwszego akcjonariusza, legitymując osobę wpisaną do księgi akcyjnej, zaś dokument akcji na okaziciela, której treść nie zawiera wskazania osoby akcjonariusza, legitymuje każdoczesnego posiadacza akcji.

Uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem komunikacyjnym – renta na leczenie przed zakończeniem postępowania sądowego.

Czytelnicy pytają – radca prawny Marcin Kluś odpowiada. Doznałam uszczerbku na zdrowiu w związku z wypadkiem komunikacyjnym. Zakład ubezpieczeń, w którym sprawca wypadku był ubezpieczony kwestionuje roszczenie z tytułu comiesięcznej renty na leczenie. Zamierzam złożyć pozew do sądu ale postępowanie zapewne trochę potrwa. Czy mogę w jakiś sposób uzyskać rentę wcześniej, a nie dopiero po […]

1 2 3 9