Z OSTATNIEJ CHWILI

Pozew do sądu przeciwko dłużnikowi – Czy mogę zabezpieczyć swoje interesy jeszcze przed uzyskaniem prawomocnego wyroku?

Zabezpieczenia można żądać w celu: (i) umożliwienia wykonania w przyszłego wyroku (np. przez ustanowienie zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości), (ii) ukształtowania stosunków między stronami na czas toczącego się postępowania (np. przez zobowiązanie do płacenia w trakcie postępowania rozwodowego na rzecz uprawnionych świadczenia z tytułu zaspokajania potrzeb rodziny). W wyjątkowych sytuacjach zabezpieczenie może zaspokoić roszczenie jeszcze przed wydaniem wyroku rozstrzygającego co do istoty sprawy.

Czy były małżonek odpowiada za zaległości w zapłacie czynszu dotyczącego mieszkania, w którym mieszkał w czasie trwania małżeństwa?

Czytelnicy pytają adwokat Wojciech Lipka odpowiada Czy były małżonek odpowiada za zaległości w zapłacie czynszu dotyczącego mieszkania, w którym mieszkał w czasie trwania małżeństwa (mieszkanie mąż kupił przed zawarciem związku małżeńskiego i tylko on był członkiem spółdzielni )? Odpowiadając na tak postawione pytanie należy mieć na uwadze kilka istotnych kwestii. W pierwszej kolejności trzeba zwrócić […]

Kto może być członkiem obwodowej komisji wyborczej podczas zbliżających się wyborów samorządowych?

Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa. Kandydatem do składu komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat i nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

Aktualna interpretacja prawa dotyczącego wycinki drzew na prywatnej posesji.

Właściciel nieruchomości, na której rośnie drzewo lub krzew, powinien sadzić je w odpowiedniej odległości od granicy działki i nie dopuścić do tego, aby przechodziły one przez granicę nieruchomości sąsiedniej. Powyższe wynika z art. 144 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Jakie przepisy regulują sprawę temperatury powietrza, która powinna być zapewniona w miejscu pracy?

O powyższym stanowi przede wszystkim Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 roku. W § 30 w/w Rozporządzenia ustanowiono zasadę, że w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania), ale nie niższą niż 14°C …

Odpowiedzialność karna za uchylanie się od płacenia alimentów.

Na wstępie przypomnę, że zachowek jest uregulowany w art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym zstępnym (np. dzieciom), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału.

Czy przy obliczaniu zachowku dolicza się darowizny, które zostały dokonane przed śmiercią spadkodawcy?

Na wstępie przypomnę, że zachowek jest uregulowany w art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym zstępnym (np. dzieciom), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału.

Czy sąd ma jakiś termin na sporządzenie uzasadnienia wyroku? Jeżeli tak, to jaki i czy są od tego jakieś wyjątki?

Zgodnie z art. 329 Kodeksu postępowania cywilnego pisemne uzasadnienie wyroku (ewentualnie transkrypcję wygłoszonego uzasadnienia wyroku, którą kodeks również przewiduje) sporządza się w terminie dwutygodniowym od dnia zgłoszenia wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, a gdy wniosek taki nie był zgłoszony – od dnia zaskarżenia wyroku lub wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia…

Jak mam określić wartość przedmiotu sporu roszczenia?

Odpowiedź na powyższe pytanie może stanowić art. 22 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym, w sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się, wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok – za cały czas ich trwania. Przy czym należy zaznaczyć, że według powyższego przepisu, świadczeniami powtarzającymi się będą świadczenia oparte na jednolitej podstawie prawnej, w miarę zbliżonej wysokości i spełniane cyklicznie w określonych odstępach czasowych.

1 2 3 6