Zniesienie współwłasności – Jak rozwiązać ten problem i na jakich zasadach?

W powyższej sprawie można złożyć do właściwego sądu wniosek o zniesienie współwłasności. O powyższym stanowi art. 210 zd. 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. W postępowaniu takim można żądać, aby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej. Jednak nie zawsze rzecz wspólną daje się podzielić, a tym bardziej na tyle części ilu jest współwłaścicieli.

Niepełnoletni syn sąsiadów uszkodził mi auto. Na jakiej podstawie mogę dochodzić odszkodowania w tej sytuacji i od kogo?

Odpowiedź na to pytanie należy uzależnić od dokładnego wieku syna sąsiadów. Zgodnie bowiem z art. 426 Kodeksu cywilnego małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. W takiej sytuacji znajdzie zastosowanie art. 427 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym, kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązany do nadzoru nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego …

Przekazałam mieszkanie osobie bliskiej w formie darowizny, okazało się, że osoba ta nie zasługuje na tego typu szczodrość. Czy mogę to odwołać?

Tak, może Pani odwołać darowiznę, pod warunkiem, że obdarowany dopuścił się względem Pani rażącej niewdzięczności, a od momentu w którym dowiedziała się Pani o niewdzięczności obdarowanego nie upłynął rok. Zgodnie bowiem z art. 898 § 1 Kodeksu cywilnego „Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności”.

Przegrany proces cywilny – koszty sądowe – Czy mogę ubiegać się o rozłożenie na raty albo umorzenie zaległości na rzecz sądu?

Tak, jednak pod pewnymi warunkami. O powyższym stanowią art. 119-125 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku. Zgodnie z tymi przepisami, zapłata należności Skarbu Państwa z tytułu nieuiszczonych kosztów sądowych oraz grzywien orzeczonych w postępowaniu cywilnym, może być rozłożona na raty albo umorzona, jeżeli natychmiastowe ich ściągnięcie byłoby połączone z niewspółmiernymi trudnościami lub groziłoby dłużnikowi zbyt ciężkimi skutkami.

W jakich sytuacjach aktualnie ludzie nie muszą zakrywać ust i nosa, aby nie narazić się na negatywne konsekwencje prawne?

Sytuacja w tym zakresie ulega zmianie wraz ze stanem epidemii. Aktualnie, powyższe kwestie reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Obowiązek zakrywania ust i nosa nie obowiązuje m.in. w następujących przypadkach:

1 2

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 17 (833) ROK XXXII
Następne wydanie 28.09.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content