Czy umowny dział spadku może nastąpić tylko pomiędzy niektórymi spadkobiercami?

Nie. Zgodnie z art. 1037 Kodeksu cywilnego, dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Z powyższego przepisu wynika, że podział majątku spadkowego w drodze umowy wymaga zgodnej woli wszystkich współspadkobierców.

Otrzymałam notarialnie od mojego ojca nieruchomość. Tata zmarł, nie pozostawił testamentu, a uprawnionymi do spadku są jeszcze moi bracia. (Podział spadku?)

To zależy od okoliczności uzyskanej darowizny. Zgodnie z art. 1039 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego dział spadku następuje między zstępnymi (np. dziećmi zmarłego) albo między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci są wzajemnie zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych od spadkodawcy darowizn oraz zapisów windykacyjnych, chyba że z oświadczenia spadkodawcy lub z okoliczności wynika, że darowizna lub zapis windykacyjny zostały dokonane ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia.

Czy po upływie terminu ubezpieczenia OC pojazdu mechanicznego, ubezpieczenie to automatycznie się wydłuża na kolejny rok czy wygasa?

Powyższą kwestię reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie z art. 12 ust. 1 tej ustawy, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń trwa przez okres wskazany w umowie i kończy się z upływem ostatniego dnia tego okresu, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie.

Czy jeśli nie złożę wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku sądu I instancji, to nie przysługuje mi apelacja od tego wyroku do sądu odwoławczego?

Tak. Powyższe wynika ze zmian wprowadzonych w Kodeksie postępowania cywilnego, które weszły w życie w dniu 7 listopada 2019 roku. Przed tą zmianą apelację można było wnieść do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem.

Mój mąż został potrącony na przejściu dla pieszych, zmarł. Czy mam prawo do jakiejkolwiek rekompensaty pieniężnej w tej sytuacji?

Powyższą kwestię reguluje art. 446 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z § 1 tego przepisu, jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł. Koszty leczenia obejmują przede wszystkim koszty pobytu w szpitalu, pomocy pielęgniarskiej, koszty lekarstw itp.

Zniesienie współwłasności – Jak rozwiązać ten problem i na jakich zasadach?

W powyższej sprawie można złożyć do właściwego sądu wniosek o zniesienie współwłasności. O powyższym stanowi art. 210 zd. 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. W postępowaniu takim można żądać, aby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej. Jednak nie zawsze rzecz wspólną daje się podzielić, a tym bardziej na tyle części ilu jest współwłaścicieli.

Niepełnoletni syn sąsiadów uszkodził mi auto. Na jakiej podstawie mogę dochodzić odszkodowania w tej sytuacji i od kogo?

Odpowiedź na to pytanie należy uzależnić od dokładnego wieku syna sąsiadów. Zgodnie bowiem z art. 426 Kodeksu cywilnego małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. W takiej sytuacji znajdzie zastosowanie art. 427 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym, kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązany do nadzoru nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego …

1 2