Jakie kary są przewidziane za brak ubezpieczenia OC samochodu osobowego?

Na wstępie należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 4 pkt. 1) Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów jest ubezpieczeniem obowiązkowym.

Jakie są przesłanki separacji i czym separacja różni się od rozwodu?

Zgodnie z art. 61(1) § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację. Zatem podstawą do orzeczenia separacji jest zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

Czy mogę zawrzeć umowę ubezpieczenia na życie dla innej osoby?

Tak. Zgodnie z art. 808 §1 Kodeksu cywilnego, ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek. Przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej w umowie zawartej w cudzym interesie może być również zdrowie i życie osoby trzeciej. Beneficjentami takiego ubezpieczenia będą ubezpieczony lub wskazana przez niego osoba trzecia (uposażony).

Co zrobić, jeżeli kupujący pozbył się majątku przed wszczęciem egzekucji?

Trzy miesiące temu sprzedałem nieruchomość. W akcie notarialnym kupujący zobowiązał się do zapłaty ceny do określonego dnia. Ten termin już minął, a nabywca zapłacił tylko połowę kwoty. W akcie znajduje się klauzula, w której kupujący poddał się egzekucji. Co mam w tej sytuacji zrobić, aby odzyskać pieniądze?

1 9 10 11 12