Jak przepisy określają umowę pożyczki i czy taka umowa musi być zawarta na piśmie?

Zgodnie z art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Czy umowny dział spadku może nastąpić tylko pomiędzy niektórymi spadkobiercami?

Nie. Zgodnie z art. 1037 Kodeksu cywilnego, dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Z powyższego przepisu wynika, że podział majątku spadkowego w drodze umowy wymaga zgodnej woli wszystkich współspadkobierców.

Otrzymałam notarialnie od mojego ojca nieruchomość. Tata zmarł, nie pozostawił testamentu, a uprawnionymi do spadku są jeszcze moi bracia. (Podział spadku?)

To zależy od okoliczności uzyskanej darowizny. Zgodnie z art. 1039 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego dział spadku następuje między zstępnymi (np. dziećmi zmarłego) albo między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci są wzajemnie zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych od spadkodawcy darowizn oraz zapisów windykacyjnych, chyba że z oświadczenia spadkodawcy lub z okoliczności wynika, że darowizna lub zapis windykacyjny zostały dokonane ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia.

Czy po upływie terminu ubezpieczenia OC pojazdu mechanicznego, ubezpieczenie to automatycznie się wydłuża na kolejny rok czy wygasa?

Powyższą kwestię reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie z art. 12 ust. 1 tej ustawy, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń trwa przez okres wskazany w umowie i kończy się z upływem ostatniego dnia tego okresu, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie.

Czy jeśli nie złożę wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku sądu I instancji, to nie przysługuje mi apelacja od tego wyroku do sądu odwoławczego?

Tak. Powyższe wynika ze zmian wprowadzonych w Kodeksie postępowania cywilnego, które weszły w życie w dniu 7 listopada 2019 roku. Przed tą zmianą apelację można było wnieść do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem.

Mój mąż został potrącony na przejściu dla pieszych, zmarł. Czy mam prawo do jakiejkolwiek rekompensaty pieniężnej w tej sytuacji?

Powyższą kwestię reguluje art. 446 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z § 1 tego przepisu, jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł. Koszty leczenia obejmują przede wszystkim koszty pobytu w szpitalu, pomocy pielęgniarskiej, koszty lekarstw itp.

1 2
error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content