Mam zaplanowany urlop nad polskim morzem. Czy w związku z epidemią koronawirusa mogę rozwiązać tę umowę i żądać zwrotu zadatku?

Na wstępie należy przypomnieć, że instytucję zadatku reguluje art. 394 Kodeksu cywilnego. Z przepisu tego wynika, że w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

Czy w czasie epidemii koronawirusa COVID-19 biegną terminy sądowe?

Generalnie terminy zostały zawieszone i nie biegną. Zgodnie z art. 15 zzs Ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw …

Przesłuchanie schorowanego świadka w zaawansowanym wieku. Czy jest taka możliwość ?

Istnieje taka możliwość. Podstawą do złożenia wniosku w powyższym zakresie jest art. 310 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym, przed wszczęciem postępowania na wniosek, a w toku postępowania również z urzędu, można zabezpieczyć dowód, gdy zachodzi obawa, że jego przeprowadzenie stanie się niewykonalne lub zbyt utrudnione, albo gdy z innych przyczyn zachodzi potrzeba stwierdzenia istniejącego stanu rzeczy.

Umowa o pracę na czas nieokreślony. Czy sąd może nakazać pracodawcy przywrócenie do pracy wykonywanej przed wypowiedzeniem umowy?

Co do zasady tak. Zgodnie z art. 45 § 1 Kodeksu pracy, w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy – stosownie do żądania pracownika – orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.

Zamierzam złożyć pozew o zapłatę odszkodowania w kwocie 12.000,00 złotych. Ile wyniesie opłata sądowa od pozwu w takiej sprawie?

Niezależnie od zmiany przepisów w powyższym zakresie, strona składająca pozew może ubiegać się o zwolnienie w całości albo w części od kosztów sądowych, w tym od w/w opłaty od pozwu. Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny lub ich poniesienie narazi ją na taki uszczerbek.

Odpowiedzialność za zapłatę czynszu – jeżeli nie jestem stroną umowy najmu?

Odpowiedź na powyższe pytanie wynika z art. 6881 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie. Przepis ten, istotnie wzmacnia wynajmującego, w porównaniu z zasadami ogólnymi dotyczącymi skutków zawarcia takiej umowy.

1 2 3 4 5 12